จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างฯเครื่องใส่แร่