ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-03-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ.pdf - (60 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่