ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ.pdf (36 downloads)