ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเตียงรับผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 12 เตียง จำนวนเงิน 2,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562

ประกาศร่างเตียงรับผู้ป่วย.pdf (15 downloads)