ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบศูนย์รวม ปี 2562

แผน-จ้างเหมาบริการบำรุงฯ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่