ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

1.ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง พร้อมงานติดตั้ง 2 ระบบ