ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,000,0000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2562

Scan0006.pdf (24 downloads)