ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างบริการทำความสะอาดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ด้วน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรับโครงการจ้างบริการทำความสะอาดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง

 

ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาด