ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design) วงเงิน 17,990,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท.pdf (25 downloads)