ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design) วงเงิน 17,990,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-04-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่