ประกาศเชิญชวนรายการลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมพร้มอติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,000,000.00 บาท

Scan0009.pdf (14 downloads)