ประกาศร่างประกวดราคารายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 4,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562

Scan0005.pdf (18 downloads)