ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 4,500,000.00 บาท

Scan0003.pdf (10 downloads)