ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 ชั้น 1 เป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา.pdf (11 downloads)

2. ร่างขอบเขตของงาน.pdf (8 downloads)

3. แบบ-ปร.4-แบบ-ปร.5-และแบบ-ปร.6.pdf (11 downloads)

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf (7 downloads)