ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาสอบทานบัญชีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ปีงบประมาณ 2559-2562 ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน วงเงิน 960,000.00 บาท

Scan0013.pdf (11 downloads)