ร่างประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 161,000,000.-บาท (2)

ร่างประกาศ-จ้างเหมาบริการฯ CT(2)