ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: 02 244 3846-7