ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำหนักเดิม ซุ้มประตูและพื้นที่วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พร้อมสันนิษฐานรูปแบบเดิมของตำหนัก เพื่อใช้ประกอบในงานบูรณะทางสถาปัตยกรรม วงเงิน 8,467,500.00 บาท

จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรม (In house consultant) ประจำคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ

ประกาศฯ-In-house-consultant-4.pdf (27 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

Scan001-3.jpg (53 downloads) Scan002-1.jpg (45 downloads) Scan003.jpg (42 downloads) Scan004.jpg (32 downloads) Scan005.jpg (30 downloads) Scan006.jpg (32 downloads) Scan007.jpg (28 downloads) Scan008.jpg (34 downloads)