ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

1.ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง พร้อมงานติดตั้ง 2 ระบบ 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกำหนด 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 241 6500 ต่อ 8411 หรือ 02 241 6500 ต่อ 8305

กำหนดรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียดครุภัณฑ์

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

 

ประกวดราคาจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED)พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ รวม 9,399 หลอด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.co.th ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันเสนอราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเวลาราชการ

ไฟล์แนบ

ประกวดราคาจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED)พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ

ตามประกาศเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2560

กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารย์ร่างขอบเขตของงาน ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พ.ย. 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 02-2416500 ต่อ 8411

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เผยแพร่การแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

รายการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ รวม 9399 หลอด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ไฟล์แนบ)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกาศเชิญชวน คลิ๊ก

2.ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 1 รายการ
และประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 12 รายการ คลิ๊ก

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 1 รายการ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 1 รายการ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.25612017100520171005_1

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

เอกสารแนบท้าย