ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด-จำนวน-12-รายการ.pdf (48 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 30 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร-จำนวน-30-รายการ.pdf (50 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 42 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด-จำนวน-42-รายการ.pdf (121 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาต้านไวรัส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาต้านไวรัส-จำนวน-9-รายการ.pdf (40 downloads)