ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 5,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมฯ-จำนวน-2-เตียง-5500000.pdf (5 downloads) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-และเตียงผ่าตัดทั่วไปฯ-จำนวน-2-เตียง5.5ลบ.pdf (3 downloads) ราคากลาง-เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปฯ-2-เตียง-5.5ลบ.pdf (3 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดส่องหลอดลม จำนวน 26 ชุด ภายในวงเงิน 520,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561

ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-520000.pdf (8 downloads) ชุดส่องหลอดลม-26-ชุด-520000-บาท-e-bidding-ครั้งที่2.pdf (5 downloads) ราคากลาง-ชุดส่องหลอดลม-26-ชุด-520000-เงินรายได้-วิธี-e-bidding.pdf (3 downloads)

ประกาศเชิญชวน-จ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย-50,000,000.-บาท

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย-50,000,000.-บาท เลขที่ 3189/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะ รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ฯ-จำนวน-1-เตียง-2780000-บ.นิวไลฟ์เมด.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 17,250,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 17,250,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการจ้างเหมาล้างทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี(ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 2,850,000.00 บาท

ราคากลางล้างบ่อ.pdf (6 downloads) ล้างบ่อ.pdf (13 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบไฟฟ้าสำรองห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 18,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2561

ประกาศระบบไฟฟ้าสำรอง.pdf (21 downloads) รวมแบบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองห้องผ่าตัดชั้น-5-อาคารเพชรรัตน์8-4-61.pdf (13 downloads) ราคากลาง.pdf (10 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ จ้างเหมาทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี (ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน

Scan0001.pdf (15 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบเครื่องทำสุญญากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561

ราคากลาง-1.pdf (3 downloads) เครื่องผลิตสูญญากาศ.pdf (11 downloads)

ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-760000-บ.เอ็นโดเมด-1999-จำกัด.pdf (11 downloads)