ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

Scan001-3.jpg (53 downloads) Scan002-1.jpg (45 downloads) Scan003.jpg (42 downloads) Scan004.jpg (32 downloads) Scan005.jpg (30 downloads) Scan006.jpg (32 downloads) Scan007.jpg (28 downloads) Scan008.jpg (34 downloads)

แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบจอดรถยนต์อัจฉริยะพร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2561.pdf (41 downloads)